زیاد شدن تعداد گداها (متکدیان)در اطراف حرم امام رضا(ع).
کسانتی که قصد رفتن به مشهد برای زیارت دارند به گوش باشند که در اطراف حرم تعداد زیادی مشغول گدایی به هر طریق ممکن رادارند .
مراقب جیب و احساس خود باشید