قدیم:شب دراز است و قلندر بیدار

جدید:سال دراز است و همه بیکار