رهبری                                                                                                                         از زمانی كه خدا تصمیم گرفت موجودی به نام انسان را خلق كند؛اول پیامبری را فرستاد برای ارشاد و راهنمایی مردم و بعد آن نسل ادمی را گستراند.

در زمان پیامبر اسلام(ص)مقام روحانیت ارزش پیدا كرد و تا الان انسانهای زیادی در مقام روحانیت حاضر شده اند و مردم را به راه راست راهنمایی كرده اند.

بعد از سقوط شاهنشاهی در ایران امام خمینی بود تا زمان وفاتشان و بعد از آن مسئولیت رهبری مردم خوب ایران زمین به آقای خامنهای رسید.

در كشوری مثل كشور ایران كه از قومیتهای مختلف تشكیل شده ؛با دیدگاههای متفاوت و لحجه ها و ایین  مخصوص به خودغ و این ملت در كنار هم روزگار سپری می كنند.

رهبر همیشه باید رایی را بدهدكه كمترین مخالف را داشته باشد و برای ایران كه مردمش  هر روز به سازی میرقصند جای تعجب دارد كه رهبر چگونه رای میدهد كه كمترین مخالف را داردغو این تحسین برانگیز است كه او توانسته با درایت بیش از بیست سال رهبری مردم ایرن را عهده دار باشد.

X14