واکنش افراد با دیدن بنز 500 میلیونی:


فرانسوی : او سه بیزاق

آمریکایی : او ، مای گاد !

عرب : تبارك الله احسن الخالقین!

انگلیسی : اوه ، وری نایس !

ایرانی : پدر سگ دزد !!!

 

 

  

واکنش افراد با دیدن بنز 500 میلیونی:


فرانسوی : او سه بیزاق

آمریکایی : او ، مای گاد !

عرب : تبارك الله احسن الخالقین!

انگلیسی : اوه ، وری نایس !

ایرانی : پدر سگ دزد !!!

 

 

 

واکنش افراد با دیدن بنز 500 میلیونی:


فرانسوی : او سه بیزاق

آمریکایی : او ، مای گاد !

عرب : تبارك الله احسن الخالقین!

انگلیسی : اوه ، وری نایس !

ایرانی : پدر سگ دزد !!!