به نام

                                                                             به نام خالق هستی

در پیرامون ما حوادث و اتفاقاتی می افتد كه ما را به فكر وا می دارد تا در مورد انچه میگذرد بیشتر تفكر كنیم و بیندیشیم به اینكه آیا تمام دنیا همینی است كه ما می پنداریم یا اینكه دنیا بزرگتر از انیست كه مای بینیم.

آیا غیر از كره خاكی كه ما هستیم موجودات زنده دیگری وجود دارند؟

آیا انسانها بعد از مردن به دنیایی بالاتر از این دنیا می روند؟

آیابعد از حسابرسی در قیامت انسانها به میزان اعمالشان به طبقاتی بالاتر یا پست تر از این دنیا می روند؟

آیا خدا در جهنم فقط سرب داغ در حلق بدكاران می ریزد یا اینكه حسابرسی به شیوه دیگر است؟

آیا بهشت فقط در بغل گرفتن حوریان است؟

ایا شناخت ما از دنیای كنونی همین است كه می پنداریم؟

آیا زندگی جبر است یا اختیار؟

آیا انسان حق دخل و تصرف در زندگی خود را دارد؟

آیا خدا انسان را برای زندگی كردن آفرید یا دلیل دیگری دارد؟

آیا درست است كه می گویند هر چه بالا رویم گذشت زمان كمتر احساس می شود؟

آیا قرانی كه كلام به حق است ما برای افشا شدن اسرار آن می كوشیم؟

بهترین دین,دین اسلام است.دیگر ادیان در مورد ما چه می پندارند؟

 

آیا برای آبادی برای پیشرفت ایران می اندیشیم؟

خدایا چنان كن سرانجام كار تو خشنود باشی و ما رستگار

دوستدار شما ایران آریاییx14                       

در پیرامون ما حوادث و اتفاقاتی می افتد كه ما را به فكر وا می دارد تا در مورد انچه میگذرد بیشتر تفكر كنیم و بیندیشیم به اینكه آیا تمام دنیا همینی است كه ما می پنداریم یا اینكه دنیا بزرگتر از انیست كه مای بینیم.

آیا غیر از كره خاكی كه ما هستیم موجودات زنده دیگری وجود دارند؟

آیا انسانها بعد از مردن به دنیایی بالاتر از این دنیا می روند؟

آیابعد از حسابرسی در قیامت انسانها به میزان اعمالشان به طبقاتی بالاتر یا پست تر از این دنیا می روند؟

آیا خدا در جهنم فقط سرب داغ در حلق بدكاران می ریزد یا اینكه حسابرسی به شیوه دیگر است؟

آیا بهشت فقط در بغل گرفتن حوریان است؟

ایا شناخت ما از دنیای كنونی همین است كه می پنداریم؟

آیا زندگی جبر است یا اختیار؟

آیا انسان حق دخل و تصرف در زندگی خود را دارد؟

آیا خدا انسان را برای زندگی كردن آفرید یا دلیل دیگری دارد؟

آیا درست است كه می گویند هر چه بالا رویم گذشت زمان كمتر احساس می شود؟

آیا قرانی كه كلام به حق است ما برای افشا شدن اسرار آن می كوشیم؟

بهترین دین,دین اسلام است.دیگر ادیان در مورد ما چه می پندارند؟

 

آیا برای آبادی برای پیشرفت ایران می اندیشیم؟

خدایا چنان كن سرانجام كار تو خشنود باشی و ما رستگار

دوستدار شما ایران آریاییx14