7 باورغلط مردھا درباره ی زنھا

شناخت صحیح و درک زن ھا

به گفته ی روان شناسان ، اغلب مردھا باورھای نادرستی در مورد زنان دارند که اغلب گله گذاری ھای

آنان را شامل می شود . این باورھای غلط ناشی از عدم شناخت صحیح و عدم درک روحیه ی لطیف

زن ھاست و آن ھا را برای شناخت بیش تر آقایان از ھمسرانشان بیان می کنیم :

ھفت باور نادرست مردھا درباره ی زن ھا

١- زن ھا سیری نا پذیرند

٢- حفظ و نگھداری آن ھا مشکل است

٣- زن ھا می خواھند مردھا را کنترل کنند

٤- زن ھا حسود ھستند

٥- زن ھا زیاده از حد احساساتی ھستند

٦- زن ھایی که قوی و توانا ھستند ، نیازی به مراقبت ندارند

٧- زن ھا آزادی مرد را مختل می کنند .

باور غلط : زنھا سیری ناپذیرند

مردھا ، تمایل و گرایش ھمیشگی زن مبنی بر بھبود و اصلاح کارھا را با پر توقع بودن و سیری ناپذیری

مزمن او اشتباه گرفته ان د. این طبیعت زن است که به فکر بھبود ، اصلاح و ارتقاء ھمه چیز است .

زنھا - دست کم بیش تر آنھا - بسیار کم توقع اند و می توان به راحتی با کوچک ترین چیزھا

خوشحالشان کرد . با یک لبخند ، اظھار محبت و دلتنگی در آغوش گرفتن و ... خواھید دید چطور از

شادی لبریز خواھند گشت .

باور غلط : حفظ و نگھداری زن ھا مشکل است

واقعیت این است که حفظ و نگھداری روابط صمیمی مشکل است . زن ھا می خواھند رابطه شان

سالم و صمیمی باشد و بدین جھت ازمردھا توقع دارند برای این منظور وقت بگذارند و بر روی صمیمیت

رابطه تلاش کنند .

زنھا استانداردھای بالایی برای روابط صمیمی خود دارند ، نه از آن رو که ایرادگیر و پرتوقع ھستند، بلکه

از آن جھت که عمیقاً متعھد و پایبند بوده و می خواھند که موفق باشند .

باور غلط : زن ھا می خواھند مردھا را کنترل کنند

مردھا تلاش زن را برای سازمان دھی، برنامه ریزی و حل مشکلات می بینند و سپس آن را به اشتباه

به عنوان تلاشی از جانب زن برای کنترل مرد و بھره کشی از آن تعبیر می کنند.

واقعیت این است که زنھا می خواھند کمک کنند، ایفای نقش کنند، بھبود بخشند، ارتقاء دھند و به

حساب آورده شوند.

یکی از رایج ترین شکایت ھای زن ھا از مرد زندگی شان آن است که بیش تر مردھا، در فرآیند تصمیم

گیری خود، زن ھا را دخالت نمی دھند. از آن جا که زن ھا از این احساس بیزارند، پس تلاش می کنند

تا خود را به نحوی در جریانات زندگی ھمسرشان وارد کنند. بدین معنا که سوال می پرسند و راه حل

ارایه می دھند .مرد، علاقه و کمک ھمسرش را به معنای تلاش برای مداخله و سلطه جویی معنا می

کند.

اولویت اول یک زن در زندگی محبت است. اگر ھمسرش را ناراحت ببیند، دوست دارد به او کمک کند.

اگر او را در مواجھه با مشکلی ببیند، می خواھد راه حلی ارایه کند، ھمه ی اینھا به خاطر این است که

ھمسرش را دوست دارد و به او عشق می ورزد.

باور غلط : زن ھا حسود ھستند

واقعیت این است که زن ھا محافظ و نگھبان روابط صمیمی و نزدیک خود ھستند و می خواھند از رابطه

ی خود با مردی که دوستش دارند محافظت کنند. نه از آن جھت که به ھمسر خود اعتماد ندارند، بلکه

از آن رو که او را دوست دارند. به طور غریزی و فطری، زنان از ھر چه برایشان ارزشمند باشد، مراقبت

می کنند.

باور غلط : زن ھا زیادی احساساتی ھستند

یکی از زیباترین ویژگی ھای زنھا این است که قابلیت این را دارند که حس کنند و احساس داشته

باشند و این احساسات را نشان دھند و ابراز کنند و این موھبتی بس گران بھاست. اما باور غلط این

است که نشان دادن احساسات ،کیفیتی ضعیف تر و ناخواستنی تر از پنھان کردن احساسات می

باشد. این ھمان پیامی است که اغلب مردھا در کودکی وھنگامی که پسربچه ای بودند دریافت کرده

اند. این که گریه نکردن، بھتر از گریه کردن است. خشن و قوی بودن، بھتر از ترسو بودن است. مستقل

بودن بھتر از نیازمند بودن است.

بنابراین مردھا، اغلب احساسات طبیعی زن ھا را به غلط ،ضعف نفس تلقی می کنند و توانایی آنھا را

در حس کردن و احساس داشتن را به زیاده روی احساسی تعبیر می کنند.

مردھا معمولاً زن را متھم می کنند که زیاده از حد احساساتی ھستند. به این دلیل که مسئولیت گفتار

یا رفتار نامھربانانه و احیاناً خشونت آمیز خود را نپذیرند.

بیشتر زن ھا زیادی احساساتی نیستند، بلکه فقط احساساتی ھستند! مردھا ھم ھمینطور. اما نمی

توانند به راحتی احساسات خود را نشان دھند یا ابراز کنند. حقیقت آن است که مردھا به ھمین دلیل

زن ھا را بسیار دوست دارند، ھمین حساس بودن، احساساتی بودن و توانایی حس کردن زن، دلیل آن

است، زیرا ھمین احساساتی بودن زنھاست که به آنھا امکان می دھد به مردھا محبت بورزند و چنین

احساسات خوبی را در آنھا تولید کنند.

باور غلط : زن ھای قوی نیازی به توجه و مراقبت ندارند

اشتباھی که مردان مرتکب می شوند این است که قدرت و توانایی را با خودکفایی اشتباه می گیرند .

صرف این که زنی قوی و با اعتماد به نفس است به این معنا نیست که ھیچ گونه نیازی ندارد و اصلاً به

این معنا نیست که به شخص توانمند و نیرومند دیگری نیاز ندارد و این گونه نیست که ھرگز خسته،

ترسیده، وحشت زده و بی رمق نمی شوند.

واقعیت این است که اگر زنی به تنھایی ھم قادر به انجام تمام کارھا باشد، باز دوست دارد قدرت،

توان، حمایت و مراقبت مردش را حس کند. ھر قدر ھم زنی قوی و مستقل باشد، ھمچنان نیاز دارد که

احساس کند به طرق مختلف از او مراقبت می شود .

زن ھایی بیش تر نیاز به توجه، حمایت و مراقبت دارند که از دیگران بیش تر حمایت و مراقبت می کنند .

باور غلط : زن ھا آزادی مرد را مختل می کنند

مردھا اغلب به اشتباه ، درخواست ھای طبیعی و منطقی زن ھا را مبنی بر شرکت در رابطه، با تلاش

زن برای سلب آزادی مرد اشتباه می گیرند. زن ھا دوست دارند روابطی متعھدانه و صمیمانه ایجاد کنند

.

ھر کسی به مجرد این که به رابطه ای وارد می شود ، مقادیری از آزادی ھای شخصی خود را از دست

می دھد . چرا که از حالا به بعد شخصی که با او رابطه برقرار کرده اید، به آنچه می گویید یا رفتار می

کنید ، واکنش نشان خواھد داد .

آزادی واقعی به این معنا نیست که چه کارھایی می توانید بکنید و چه کارھایی نمی توانید بکنید .بلکه

به معنای آزادی در محبت ورزیدن آن ھم بدون ترس و دریافت کردن بدون مقاومت و دادن و بخشیدن بی

دریغ می باشد .

زن ھا ھرگز سعی ندارند چیزی را از مرد سلب کنند . برعکس آنھا می خواھند محبت، فداکاری ، از

خودگذشتگی، تعھد ، پایبندی و وفاداری خودشان را به مرد ھدیه کنند . تمام تلاش ھای یک زن برای

ایجاد رابطه با ھمسرش و صمیمی بودن و حل مشکلات است نه برای سلب آزادی از مرد .

شناخت صحیح و درک زن ھا

به گفته ی روان شناسان ، اغلب مردھا باورھای نادرستی در مورد زنان دارند که اغلب گله گذاری ھای

آنان را شامل می شود . این باورھای غلط ناشی از عدم شناخت صحیح و عدم درک روحیه ی لطیف

زن ھاست و آن ھا را برای شناخت بیش تر آقایان از ھمسرانشان بیان می کنیم :

ھفت باور نادرست مردھا درباره ی زن ھا

١- زن ھا سیری نا پذیرند

٢- حفظ و نگھداری آن ھا مشکل است

٣- زن ھا می خواھند مردھا را کنترل کنند

٤- زن ھا حسود ھستند

٥- زن ھا زیاده از حد احساساتی ھستند

٦- زن ھایی که قوی و توانا ھستند ، نیازی به مراقبت ندارند

٧- زن ھا آزادی مرد را مختل می کنند .

باور غلط : زنھا سیری ناپذیرند

مردھا ، تمایل و گرایش ھمیشگی زن مبنی بر بھبود و اصلاح کارھا را با پر توقع بودن و سیری ناپذیری

مزمن او اشتباه گرفته ان د. این طبیعت زن است که به فکر بھبود ، اصلاح و ارتقاء ھمه چیز است .

زنھا - دست کم بیش تر آنھا - بسیار کم توقع اند و می توان به راحتی با کوچک ترین چیزھا

خوشحالشان کرد . با یک لبخند ، اظھار محبت و دلتنگی در آغوش گرفتن و ... خواھید دید چطور از

شادی لبریز خواھند گشت .

باور غلط : حفظ و نگھداری زن ھا مشکل است

واقعیت این است که حفظ و نگھداری روابط صمیمی مشکل است . زن ھا می خواھند رابطه شان

سالم و صمیمی باشد و بدین جھت ازمردھا توقع دارند برای این منظور وقت بگذارند و بر روی صمیمیت

رابطه تلاش کنند .

زنھا استانداردھای بالایی برای روابط صمیمی خود دارند ، نه از آن رو که ایرادگیر و پرتوقع ھستند، بلکه

از آن جھت که عمیقاً متعھد و پایبند بوده و می خواھند که موفق باشند .

باور غلط : زن ھا می خواھند مردھا را کنترل کنند

مردھا تلاش زن را برای سازمان دھی، برنامه ریزی و حل مشکلات می بینند و سپس آن را به اشتباه

به عنوان تلاشی از جانب زن برای کنترل مرد و بھره کشی از آن تعبیر می کنند.

واقعیت این است که زنھا می خواھند کمک کنند، ایفای نقش کنند، بھبود بخشند، ارتقاء دھند و به

حساب آورده شوند.

یکی از رایج ترین شکایت ھای زن ھا از مرد زندگی شان آن است که بیش تر مردھا، در فرآیند تصمیم

گیری خود، زن ھا را دخالت نمی دھند. از آن جا که زن ھا از این احساس بیزارند، پس تلاش می کنند

تا خود را به نحوی در جریانات زندگی ھمسرشان وارد کنند. بدین معنا که سوال می پرسند و راه حل

ارایه می دھند .مرد، علاقه و کمک ھمسرش را به معنای تلاش برای مداخله و سلطه جویی معنا می

کند.

اولویت اول یک زن در زندگی محبت است. اگر ھمسرش را ناراحت ببیند، دوست دارد به او کمک کند.

اگر او را در مواجھه با مشکلی ببیند، می خواھد راه حلی ارایه کند، ھمه ی اینھا به خاطر این است که

ھمسرش را دوست دارد و به او عشق می ورزد.

باور غلط : زن ھا حسود ھستند

واقعیت این است که زن ھا محافظ و نگھبان روابط صمیمی و نزدیک خود ھستند و می خواھند از رابطه

ی خود با مردی که دوستش دارند محافظت کنند. نه از آن جھت که به ھمسر خود اعتماد ندارند، بلکه

از آن رو که او را دوست دارند. به طور غریزی و فطری، زنان از ھر چه برایشان ارزشمند باشد، مراقبت

می کنند.

باور غلط : زن ھا زیادی احساساتی ھستند

یکی از زیباترین ویژگی ھای زنھا این است که قابلیت این را دارند که حس کنند و احساس داشته

باشند و این احساسات را نشان دھند و ابراز کنند و این موھبتی بس گران بھاست. اما باور غلط این

است که نشان دادن احساسات ،کیفیتی ضعیف تر و ناخواستنی تر از پنھان کردن احساسات می

باشد. این ھمان پیامی است که اغلب مردھا در کودکی وھنگامی که پسربچه ای بودند دریافت کرده

اند. این که گریه نکردن، بھتر از گریه کردن است. خشن و قوی بودن، بھتر از ترسو بودن است. مستقل

بودن بھتر از نیازمند بودن است.

بنابراین مردھا، اغلب احساسات طبیعی زن ھا را به غلط ،ضعف نفس تلقی می کنند و توانایی آنھا را

در حس کردن و احساس داشتن را به زیاده روی احساسی تعبیر می کنند.

مردھا معمولاً زن را متھم می کنند که زیاده از حد احساساتی ھستند. به این دلیل که مسئولیت گفتار

یا رفتار نامھربانانه و احیاناً خشونت آمیز خود را نپذیرند.

بیشتر زن ھا زیادی احساساتی نیستند، بلکه فقط احساساتی ھستند! مردھا ھم ھمینطور. اما نمی

توانند به راحتی احساسات خود را نشان دھند یا ابراز کنند. حقیقت آن است که مردھا به ھمین دلیل

زن ھا را بسیار دوست دارند، ھمین حساس بودن، احساساتی بودن و توانایی حس کردن زن، دلیل آن

است، زیرا ھمین احساساتی بودن زنھاست که به آنھا امکان می دھد به مردھا محبت بورزند و چنین

احساسات خوبی را در آنھا تولید کنند.

باور غلط : زن ھای قوی نیازی به توجه و مراقبت ندارند

اشتباھی که مردان مرتکب می شوند این است که قدرت و توانایی را با خودکفایی اشتباه می گیرند .

صرف این که زنی قوی و با اعتماد به نفس است به این معنا نیست که ھیچ گونه نیازی ندارد و اصلاً به

این معنا نیست که به شخص توانمند و نیرومند دیگری نیاز ندارد و این گونه نیست که ھرگز خسته،

ترسیده، وحشت زده و بی رمق نمی شوند.

واقعیت این است که اگر زنی به تنھایی ھم قادر به انجام تمام کارھا باشد، باز دوست دارد قدرت،

توان، حمایت و مراقبت مردش را حس کند. ھر قدر ھم زنی قوی و مستقل باشد، ھمچنان نیاز دارد که

احساس کند به طرق مختلف از او مراقبت می شود .

زن ھایی بیش تر نیاز به توجه، حمایت و مراقبت دارند که از دیگران بیش تر حمایت و مراقبت می کنند .

باور غلط : زن ھا آزادی مرد را مختل می کنند

مردھا اغلب به اشتباه ، درخواست ھای طبیعی و منطقی زن ھا را مبنی بر شرکت در رابطه، با تلاش

زن برای سلب آزادی مرد اشتباه می گیرند. زن ھا دوست دارند روابطی متعھدانه و صمیمانه ایجاد کنند

.

ھر کسی به مجرد این که به رابطه ای وارد می شود ، مقادیری از آزادی ھای شخصی خود را از دست

می دھد . چرا که از حالا به بعد شخصی که با او رابطه برقرار کرده اید، به آنچه می گویید یا رفتار می

کنید ، واکنش نشان خواھد داد .

آزادی واقعی به این معنا نیست که چه کارھایی می توانید بکنید و چه کارھایی نمی توانید بکنید .بلکه

به معنای آزادی در محبت ورزیدن آن ھم بدون ترس و دریافت کردن بدون مقاومت و دادن و بخشیدن بی

دریغ می باشد .

زن ھا ھرگز سعی ندارند چیزی را از مرد سلب کنند . برعکس آنھا می خواھند محبت، فداکاری ، از

خودگذشتگی، تعھد ، پایبندی و وفاداری خودشان را به مرد ھدیه کنند . تمام تلاش ھای یک زن برای

ایجاد رابطه با ھمسرش و صمیمی بودن و حل مشکلات است نه برای سلب آزادی از مرد .