چرا خانمھا گریه می کنند؟
یکی از بزرگترین مشکلاتی که ممکن است برای ھر مردی بوجود بیاید، این است که ھمسرش به دلیل
اختلالات ھورمونی، شروع به گریه و زاری کند. در دوره ھای ماھانه که سیستم بدنی خانم ھا
دستخوش تغییرات ھورمونی قرار می گیرد، آنھا از نظر احساسی بسیار حساس می شوند، البته نباید
تصور کرد که دلیل ناراحتی و بی قراری خانم در یک چنین مواقعی تنھا به واسطه اختلالات ھورمونی
ایجاد می شود و دلیل قانع کننده دیگری در ورای آن وجود ندارد. به ھر حال در این شرایط، ھر لحظه این
امکان وجود دارد که خانم آب ھای جمع شده در پشت سد را رھا کرده و ساعت ھا به گریه و زاری
بنشیند.
بسته به شرایط روحی و روانی که برای خانم ایجاد می شود، ھر نوع عکس العملی از جانب شما به
راحتی می تواند شرایط را به طور کامل تغییر داده و آنرا بھبود بخشد. با این کار می توانید خودتان را از
یک انفجار احساسی نجات داده و از ایجاد ھر گونه بحث و دعوا خودداری نمایید.
ھورمون ھا
اجازه دھید از ھمین ابتدا تکلیف شما را در مقابل اختلالات ھورونی خانم ھا روشن کنیم؛ باید توجه
داشته باشید که در ھنگام چرخه ماھانه، خانم ھا نسبت به ھمه مسائل حساس تر می شوند و
ممکن است به ھر دلیلی گریه کنند. اگر احساس کردید که در مورد یک مسئله عکس العمل شدید
نشان می دھد نباید به احساسات خشم آلود او دامن بزنید بلکه باید سعی کنید او را آرام کنید و با او
اظھار ھمدردی نمایید. اگر در مورد یک مسئله خاص نظرتان با او یکی نیست، نباید اختلاف نظر خود را
صراحتاً بیان کنید. پس از سپری شدن این دوران خودش به مرور زمان متوجه خواھد شد که واکنش
نابجا از خود نشان داده و از یک مسئله کوچک برای خودش یک غول بسازد؛ اما به ھر حال در آن زمان
شما ھیچ واکنشی نباید نشان دھید و فقط وارد بازی شده و در تیم او توپ بزنید. اشتباه نکنید: در این
دوران با او مدارا کنید تا بعدھا پاداشش را فرای آن چیزی که انتظار دارید، دریافت نمایید.
سر به سر گذاشتن
خانم ھا از ھمان سال ھای ابتدایی زندگی خود به این نتیجه دست پیدا می کنند که مردھا در زمان
مواجھه با یک خانمی که در حال گریه کردن است، احساس بدی پیدا کرده و راحت نیستند و ھر کاری
که لازم باشد انجام می ھند تا جلوی اشک ھای خانم را بگیرند. دلیل گریه خانم ھر چیزی که باشد: از
شنیدن یک داستان بچه گانه که یکی از شخصیت ھا در انتھای آن می میرد و یا به خاطر اینکه پدر
چیزی را که میخواھد برایش نمی خرد، وقتی متوجه می شود که با گریه می تواند آمال و آرزوھای خود
را عملی کند، در مورد نامزد خود نیز ھمین کار را انجام می دھد تا بتواند به اھدافش دست پیدا کند.
به دلایلی که در بالا به آنھا اشاره کردیم، می توان نتیجه گرفت که تشخیص اشک ھای واقعی و
دروغین از یکدیگر کمی مشکل است، به ویژه در مورد ارتباط میان خانم ھا و آقایون. به ھر حال اگر در
اوایل رابطه خود قرار گرفته اید و نمی دانید که چگونه می توانید از صداقت او اطمینان حاصل کنید، باید
خودتان را به طریقی از این موقعیت نجات داده و خودتان را از بحث خارج کنید و موضوع دیگری را برای
گفتگو به میان بیاورید. این کار تنھا واکنشی است که می تواند برای شما تضمین کند که او نه تنھا از
دست شما ناراحت نمی شود بلکه ھیچ احساس بدی نیز نسبت به شما پیدا نخواھد کرد.
احساسات خالص و واقعی
زمانیکه مطمئن شدید ناراحتی ھمسرتان به خاطر دو مطلب ذکر شده در بالا ایجاد نشده است، می
توانید اطمینان پیدا کنید که دلیل اشک ھایش ناراحتی واقعی و احساسات ناخوشایند درونی است.
خانم ھا در مورد شرایط و موقعیت ھای مختلف بیش از اندازه احساساتی برخورد کرده و واکنش ھای
عاطفی از خود نشان می دھند، به ھمین دلیل شاید قدری مشکل باشد که بخواھید تشخیص دھید
دلیل اصلی ناراحتی ھمسرتان از کجا نشات می گیرد. تنھا راھی که می توانید او را آرام کنید این است
که به ھر شیوه ای که شده نشان دھید احساسات او را می فھمید و پشتیبان و حامی اش ھستید.
چه از دست کسی ناراحت باشد (و یا حتی از خود شما) یا در شرایطی قرار گرفته باشد که ھیچ
کنترلی بر روی آن نداشته و ناامید و درمانده باشد (به عنوان مثال مشکلاتی پیرامون مسائل شغلی)
به ھر حال برای تخلیه احساسی گریه می کند. در یک چنین موقعیت حساسی او به دنبال یک فرد
رویایی نمی گردد که مشکلش را بلافاصله حل کند، فقط نیاز به کمک کسی دارد که برای احساساتش
ارزش قائل شود، و پشتیبانی و حمایتی را که او برای رسیدن به موفقیت و حل مشکلات نیاز دارد را از
او دریغ نکند.
عصبانیت
خانم ھا در مقایسه با آقایون به ھنگام عصبانیت گریه می کنند. زمانی که برنامه ریزی ھایشان درست
از آب در نیاید، به عنوان مثال کارفرما آنھا را اخراج کند و یا در مسائل زناشویی دچار مشکل شوند،
عصبانیت خود را با اشک ریختن نشان می دھند. در زمان مواجھه با یک چنین شرایطی باید سعی کنید
که بر خلاف غریزه خود عمل کنید. به این معنا که به خودتان بقبولانید که ھیچ فضایی برای مقابله با
خانم وجود ندارد، اگر چنین کاری را انجام دھید، مطمئن باشید که احتمال پیروزیتان در حد صفر است.
تنھا کاری که باید انجام دھید این است که خودتان را به نھایت غم و غصه او برسانید و بعد ھم ھر چقدر
وقت می خواھد در اختیارش قرار دھید تا بھبود پیدا کند. اگر قصد دارید که با دلیل و منطق او را قانع
کنید، باید بگویم که چیزی جز وقت تلف کردن نیست. فقط به او فضای لازم را بدھید تا ھر طور که
دوست دارد از خود واکنش نشان دھد؛ اما آگاه باشید که: پیش داوری و نصیحت کردن شرایط را دشوار
تر کرده و خشم و عصبانیت را طولانی مدت می کند. باید توجه داشته باشید که ھمیشه باید ابتدا به او
اجازه دھید که ھر چه در دل دارد، بیرون بریزد، زمانیکه به طور کامل از نظر احساسی تخلیه شد، آنوقت
می توانید با حرف ھای آرام و ملایم، به او آرامش دھید.
خاطرات
شاید آقایون وقت زیادی را روی فکر کردن به مسائلی که در گذشته در زندگی برایشان اتفاق افتاده،
صرف نکنند - البته بجز کارھای خطرناکی که در دبیرستان انجام داده اند!- اما خانم ھا دارای قدرت
بسیار بالایی در به یاد آوردن خاطرات گذشته دارند و می توانند ساعت ھا بر روی وقایعی که قبلاً در
زندگی برایشان اتفاق افتاده فکر کنند و مانند یک فیلم در ذھن خود آنھا را تجسم کرده و مرتباً تکرار
نمایند. این خاطرات چه خوب باشند، چه بد، دلیل موجھی برای شروع گریه ھای یک خانم محسوب می
شوند. به ھر حال یک چنین امری می تواند دلیل قانع کننده ای دست خانم بدھد که اخلاق و روحیاتش
تغییر کند، غم زده شده و مقدمات گریه کردن را برایش فراھم آورد.
اگر متوجه شدید که خانم در حال نگاه کردن آلبوم ھای عکس قدیمی است و یک جعبه دستمال کاغذی
ھم در کنار خود گذاشته است، اصلاً نگران نشوید و تصو نکنید که در حال مقایسه کردن شما با
خواستگارھای قبلی اش است، سعی کنید به او ملحق شده و سوال کنید که چه چیزی در سرش می
گذرد. دست یافتن به عمق افکار او، آن ھم زمانیکه در حال مرور خاطرات گذشته است، شاید کمی
دشوار باشد، اما بھترین زمانی است که شما می توانید اطلاعات بیشتری در مورد او و گذشته اش
بدست بیاورید. با این تکنیک می توانید او را طوری ھدایت کنید که اعتراف کند از زندگی فعلیش کاملاً
راضی است. بھترین کاری که برای جلوگیری از ایجاد ناراحتی و غم زدگی می توانید انجام دھید، این
است که با او صحبت کرده و اجازه دھید تا احساساتش را با شما در میان بگذارد. شاید در زمان انجام
یک چنین کاری احساس کنید که در حال شکنجه شدن ھستید، اما پس از اینکه او تخلیه روحی شود
آنقدر به شما احساس نزدیکی می کند که بدون شک تبدیل به بھترین ھمسر دنیا خواھد شد.
ایجاد گریه و زاری
شاید مقوله گریه کردن و اشک ریختن برای تعداد بسیار زیادی از آقایون ناخوشایند باشد. ھمچنین
تشخیص دلیل گریه ھای یک خانم نیز کار دشواری است. شاید در گام اول تصور کنید که ھیچ کاری
برای آرام کردن او از دستتان بر نمیآید، اما باید بدانید که شما بھترین کسی ھستید که می توانید به او
کمک کنید. تنھا کاری که باید انجام دھید این است که دلیل ناراحتی او را پیدا کرده و با او اظھار
ھمدردی نمایید.
ھر کاری که انجام می دھید، ھیچ گاه به او نگویید که دلیل ناراحتی و بی قراری او اختلالات ھورمونی و
پیش قاعدگی است. به ھر حال او تقویم دارد و متوجه ھمه این مسائل می شود برخوردی مناسب
داشته باشید تا ھمه چیز خوب پیش برود.