تحلیل شخصیت از روی گروه خونی !
بخشی از شخصیت شما در رگھایتان جاریست آیا گروھای خونی می توانند باعث
ایجاد یک خصوصیت یا عادت شخصی شوند؟شاید بله...شاید ھم نه...برای نزدیک
شدن به پاسخ این مقاله را بخوانید.اما فراموش نکنید که اتکا به یک مقوله یا دلیل
برای قضاوت در مورد اشخاص تنھا نوعی ساده لوحی است .
تیپ گرم O گروه خونی
ھستند . O- و ٦%دارای گروه خونی O+ حدود ٣٨ %مردم جھان دارای گروه خونی
خصوصیات :
بی پروا،با اراده،مغرور،بخشنده،اجتماعی،با انرژی،برونگرا،رک وصریح،واقع
گرا،نمایشی،عمومی،مثبت،مستقل،ریسک پذیر،نا فرمان،بی اعتبار،لجوج وخودمحور .
به آسانی دوست می شوندوبا جریانات ھمراه شده وبه فرصت ھا چنگ می زنند.برای
شروع یک پروژه یا شکاریک ایده ونظر صریح ھستند.درفعالیت ھای سازمان یافته خوب
عمل می کنند.دربعضی موارد چندان دقیق نیستندواحساسات زیاد و قوی از خود
نشان می دھند.ممکن است به سرعت مخالفت عمیق خود را با یک نظر بیان کننداما
معمولا این مخالفت پایدار نیست.کارگشایانی سنتی،محرک وکمی لاف زن ھستند .
احساسات خود را خیلی نشان می دھنداما در برخورد با دیگر گروھای خونی این بیان
اظھارات متغیر است.نوعی ظرافت ذاتی وفطری دارند.شخصیت ھای اجتماعی وپر
زرق و برق ھستندمیتوانند در حوادث و بحران ھا سازگاری خوبی داشته باشند.لغات و
کلمات به آسانی به سراغ آنھا می آیند.خجالتی نیستندورک وصریح احساسات
درونیشان را فاش می کنند.جاه طلب اند اما گاھی با جزییات سرگرم می
شوند.علاقمند به حفظ روابط ھستند وخودشان در این زمینه تلاش می کنند .
تیپ سرد A گروخ خونی
ھستند . A- حدود ٣٤ %از مردم دارای گروه خونی A+ 6% دارای گروه خونی
خصوصیات
مطیع
وآرام،دقیق،دلسوزوغمخوار،فداکار،مودب،درستکار،وفادار،احساساتی،درونگراوکمی
دستپاچه.حتی در مواقع آشوب و غضب آرام وخون سرد ھستند.نسبت به نظرات
عمومی حساس اند.اغلب درون گرا ھستند دربرخورد با دیگران خجالتی وکمرو ھستند
یا حتی مریض به نظر می رسند کمی بدبین ھستند.برای روابط ارزش قائل بوده
ونسبت به دیگران وفادارند.نسبت به تغییرات تردید دارند.دوست داران طبیعت وگریزان
از جمعیت وشلوغی ھستند.به یک مکان شخصی یا پناھگاه امن ومخفی برای خود
نیازمندند.عموما دو دل و غیر قاطع اند.برای حضوردر کارھای تیمی آماده ھستند
مخصوصا وقتی دستوری به آنھا داده شود.علاقه مند به ایجادرابطه نیستندوتلاش
چندانی ھم برای اینکار نمی کنند .
فعال B گروه خونی
ھستند B - حدود ٩%از مردم جھان دارای گروه خونی B+ 25% ھم دارای گروه خونی
خصوصیات
بشاش وخوشرو،خوش بین،فعال،حساس،مھربان،فراموش کار،آشفته،درھم وسازمان
نیافته،پرسروصدا،خودپسندوخودبین،پرانرژی وجدی در راه رسیدن به ھدف،معمولا
جزوبھترین افراد تیم می شوندوافراد تکرویی ھستند.اغلب کارھا رابا روشھای
خودشان انجام می دھندوخود کفا ھستند.شخصیتھای ماجراجوودلیر،علاقه مند به
داشتن یک راه مشخص ومخصوص،موجوداتی اجتماعی وعلاقه مند به مھمان داری
ھستند.علاقه به حفظ روابط ھستند وخودشان در این زمینه تلاش می کنند .
فارغ از مراقبت وبی نیاز از توجه AB گروه خونی
دارند . AB- حدود ٤%مردم گروه خونی AB+ 1% گروه خونی
خصوصیات
اجتماعی،سخت گیر نیستند،غمخوار ودلسوز،دیپلماتیک،اھل گشت وگذار،خلاق،غیر
قابل پیش بینی،ھنرمند،انعطاف پذیر،ترشروودرخود!مخلوطی از تضادھا،خجالتی در
مقابل بعضی بیباک وگستاخ با بعضی دیگر،برونگراودرونگرا،گاھی غیر قابل پیش بینی
است وگاھی ظاھرا بسیار آرام وخونسردبه نظر می رسند.قدرت خلاقه زیادی
دارند،توانا در پیدا کردن مشکلات ودور زدن آنھا،علاقه مند به محیط شھری،به آسانی
خسته می شوند.به نظر می رسد که ھر کاری که انجام می دھند از روی اجبار
است. ھرگزکاری را برای قدردانی انجام نمی دھند.اسرار آمیز بنظر می رسند.در
فعالیتھای اجتماعی می توانند ھماھنگ ظاھر شوند.علاقه مند به ایجاد رابطه
نیستندوتلاش چندانی ھم برای این کار نمی کنند .
:aftab.ir منبع