تنها کسی که عاشق خدا بود علی بود و ما به علی عشق می ورزیم