خاطره


 
تحقیقات نشان داده که فقط 20% مردها عقل دارند

80% بقیه زن دارند !!!
  مردها بر اثر کمبود عاطفه ازدواج می کنند ، بر اثر
کمبود حوصله طلاق می دنولی نکته جالب اینه که بر اثر کمبود حافظه دوباره
ازدواج می کنند !!!!

مردها سه تا آرزو دارن :- اونقدر که مامانشون می گن خوش تیپ باشن !- اونقدر که بچه شون می گن پولدار باشن !و مهمتر از همه اینکه :- اونقدر که زنشون شک داره زن داشته باشن !!!
بیشتر مردان موفقیت شون رو مدیون زن اولشون هستند وزن دومشون رو مدیون موفقیت شون !!!

  مرد اولی : امان از دست این زنها !؟ زنم تمام
دارائیمو برداشت و رفت !دومی : خوش به حالت ! زن من تمام دارائی مو برداشت و
نرفت !!!