نمیدانم پس از مرگم چه خواهد شد
نمی خواهم بدانم كوزه گر از خاك اندامم چه خواهد ساخت
ولی بسیار مشتاقم
كه از خاك گلویم سوتكی سازد
گلویم سوتكی باشد به دست كودكی مشتاق و بازیگوش
و او یكریز و پی در پی
دم گرم خودش را در گلویم سخت بفشارد

بدین سان بشكند در من سكوت مرگبارم ر