روزی که در کاواره ها (دیسکو)را بستند باید پیش بینی این را میکردند که اول طهارت بعد وضو .
حالا باید بوی گندش را همه تحمل کنند
بیچاره نسل آینده